Prosjekt: Lysebu Hotell
Kunde: Lysebu Hotell
Areal: 6000m2
År: 2007 - 2016

Lysebu Hotell.

 

Lysebu 2 HEROLysebu 2 HERO

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Lysebu_ interiør_5Lysebu_ interiør_5

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Lysebu_ interiør_6Lysebu_ interiør_6

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Lysebu_ interiør_2Lysebu_ interiør_2

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Lysebu_ interiør_3Lysebu_ interiør_3

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Lysebu_ interiør_11Lysebu_ interiør_11

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Lysebu_ interiør_10Lysebu_ interiør_10

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Lysebu_ interiør_8Lysebu_ interiør_8

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Lysebu_ interiør_7Lysebu_ interiør_7

Hotel interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Pin It on Pinterest